2-2-2

skandinaviens
portalSTORSTRØMSBROEN - UNDERSKRIFT INDSAMLING

Vil du hjælpe os?

Giv en donation

Vi ønsker en donation på DKK 100 / EUR 14.
Donationen kan overføres til vores konto i Lollands Bank:
Reg: 6220
Konto: 6169054
eller via Mobile Pay til 27988

Pengene bliver brugt til billige og effektive oplysningsmaterialer, der har til formål at udbrede idéen om at bevare Storstrømsbroen som en turistisk destination og oplevelse. Storstrømsbroen skal være mere end en bro!

Vedtægter for støtteforeningen

BEVAR STORSTRØMSBROEN/ Save the Bridge
CVR 38515489

§1. Foreningen har hjemsted på Amalievej 14, 4760 Vordingborg.

§2. Foreningens formål er at formidle viden om bygningsværket ’den gamle Storstrømsbro’ med henblik på at få den bevaret som kulturværdi for Danmark.

§3. Foreningens drift gennemføres ved frivillige bidrag og afholdelse af aktiviteter, der har til hensigt at skabe overskud og dermed mulighed for at opfylde foreningens formål.

§4. Foreningens midler skal i passende omfang anbringes til højeste forrentning i pengeinstitut. Efter beslutning i bestyrelsen ydes bevillinger til opfyldelse af foreningens formål.
Bankindeståender m.v. skal noteres i foreningens navn.
Det påhviler bestyrelsen at sikre en forretningsgang, hvor midlerne kun kan anvendes i foreningens øjemed.

§5. Medlemsskabet giver ikke ret til nogen personlig del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Alle medlemmer har ret til ved fremmøde at afgive stemme på generalforsamlingen.
Man er medlem, når foreningen har registreret det indbetalte støttebeløb første gang.

Et medlem kan fratræde sit medlemskab ved skriftligt at meddele bestyrelsen udmeldelsen. Udmeldelsen er gældende, når bestyrelsen har kvitteret for udmeldelsen. Der ydes ikke refusion af indskudte midler.
Et almindeligt medlemskab udløber ved regnskabsårets udløb. Derpå er man passivt medlem frem til medlemskabet fornyes. Taleret, stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen fordrer at kontingentet er ajour.
Ingen kan afgive stemme på andres vegne.

§6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. februar til 1. april på nærmere angivet destination.

Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering på hjemmesiden og mail til medlemmerne med mindst 21 dages varsel. Der er følgende faste dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.
4. Indkomne forslag.
5. Budget.
6. Kontingent for næste år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kun medlemmer af støtteforeningen har ret til at komme med forslag, og kun medlemmer har taletid på generalforsamlingen.

§8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller en fjerdedel af medlemmerne ønsker det.
Den indkaldes af bestyrelsen efter samme frister som ved den ordinære generalforsamling.
Der skal laves en særlig dagsorden ved ekstraordinær generalforsamling.

§9. Beslutninger på en generalforsamling træffes med almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og nedlæggelse af foreningen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette finde sted. Over generalforsamlingens forløb føres en protokol, som skal underskrives af dirigent og protokolfører. Referat af bestyrelsesmøderne underskrives fortløbende og fremlægges til gennemsyn på generalforsamlingerne. Foreningen benytter billigste alm. anderkendte medier til udbringning af post.

§10. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 og højst 5 medlemmer. Det tilsigtes at have 1-2 suppleanter i støtteforeningen, som indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret. Det er bestyrelsen, der indkalder ekspertise ad hoc.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne for 2 år og afgår med skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer årligt. Det afgøres ved enighed/lodtrækning, hvem der afgår på første generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Bestyrelsen kan ikke modtage honorar af foreningens midler. Bestyrelsen kan dække udgifter, der opstår som følge af videns opsøgning og dermed også billigst transport i den forbindelse.

§11. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har ansvaret for, at de trufne beslutninger udføres. Der føres en beslutningsprotokol, som underskrives af mødedeltagerne efter hvert møde. Beslutningsreferatet lægges på foreningens hjemmeside.

Foreningen er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.
Meddelelse af bankfuldmagt kræver formandens og kassererens underskrift.

§12. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens regnskab skal sendes til et anerkendt revisorfirma ved betydelige indtægter ud over de alm. medlemskontingenter.
Regnskabet skal ligge færdigt senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§13. Vedtægtsændringer kan kun ske med to tredjedele majoritet blandt de fremmødte, hvor forslag til ændringer er på dagsordenen.

§14. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på generalforsamlingen med tre fjerdedeles majoritet blandt de fremmødte, og beslutningsforslaget skal fremgå af dagsordenen.
Det påhviler bestyrelsen at fungere indtil foreningen er forskriftmæssigt afviklet.
På generalforsamlingen besluttes det, hvad de overskydende midler skal bruges til.

§15. Eksklusion:
Et foreningsmedlem eller et bestyrelsesmedlem kan ekskluderes fra støtteforeningen BEVAR STORSTRØMSBROEN (Save the Bridge) når:

-Vedkommende på møder modarbejder god samarbejdsånd.
-Vedkommende modarbejder foreningens målsætning.
-Vedkommende offentligt taler nedsættende om foreningens virke.

I tilfælde af ovenstående, indkaldes bestyrelsen på egen eller medlemmers foranledning for at diskutere sagen. Det pågældende medlem indkaldes af bestyrelsen til en samtale for at få mulighed for at forklare sig.
Derefter tager bestyrelsen stilling til sagen og evt. eksklusion.
Hvis medlemmet tilhører bestyrelsen tages en suppleant i brug. Suppleanten har her stemmeret.
Eksklusionen kan foretages ved almindeligt stemmeflertal.
Det påhviler den ekskluderede at afholde udgifterne til eventuelle dementi annonceringer mm. som følge af den skadelige modarbejdelse af foreningens formål.

Således vedtaget på generalforsamling d. 6/12-16 på Øernes revision Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg.
Næste generalforsamling indkaldes primo 2018.

Formand:
Anita Betina Kjærgaard.
Tlf: 21482758

Øvrige og fælles ansvarlige for økonomi:
Henriks van Benzon
Karsten Henrikse
1 .suppleant: Per S.
2. suppleant: Iben Samsom
———————————
Endvidere:
Afd. Bornhom rep: Daniel Ruberg.

Med til bestyrelsesmøderne er:
Jonna Colding Henriksen: Idemager/CEO
Janne Birkedal: Økonomi ansvarlig/CEO
fra Big Stream Bridge Development Ivs
CVR: 37064076
Tlf 51161638

om os

Big Stream Bridge Development IVS drives af en bestyrelse på 3. Vi 3, har overordnet ansvaret for hele idégrundlaget for projektet. Vi arbejder ud fra ønsket om at Danmark får en uni geoturistisk oplevelse, ud af at bevare Storstrømsbroen, når den afløses af en ny bro til den fremtidige højhastigheds togbane mm. Formålet med bevarelsen af det unikke bro anlæg Storstrømsbroen, er, vækst for egne omkring broen og turismen til gavn for hele Danmark.

Her ved har vi det fælles Buzzword;

Vækst over Vand

…Bevar kultur pragtværket Storstrømsbroen